วิธีรายงานตัวว่างงานประกันสังคม สิ่งที่ต้องรู้ก่อนรายงานตัวว่างงาน

วิธีรายงานตัวว่างงานประกันสังคม สิ่งที่ต้องรู้ก่อนรายงานตัวว่างงาน

รายงานตัวว่างงานประกันสังคมมีความจำเป็นอย่างไร

ในยุคที่สังคมต้องพบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจตกต่ำและปัญหาการระบาดของโควิด 19 การเกิดสภาวะการว่างงานและตกงานเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้ ซึ่งในปีหน้า 2023 หรือ 2566 คาดว่าจะมีคนที่ตกงานและว่างงานกันมากขึ้นอันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจและโรคระบาด ผู้ที่ทำงานประจำและมีการจ่ายเงินสมทบกับสำนักงานประกันสังคมหากตกงานหรือถูกเลิกจ้าง การรายงานตัวว่างงานประกันสังคมจึงเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับผู้ประกันตน เพื่อยื่นขอรับเงินชดเชยว่างงานในช่วงที่กำลังหางานใหม่ ซึ่งการรายงานตัวคนว่างงานประกันสังคมมีสิ่งที่ต้องรู้ต่างๆที่ผู้รายงานตัวว่างงานประกันสังคมต้องทราบถึงขั้นตอนการไปรายงานตัวว่างงานและการเช็คเงินรายงานตัวว่างงานว่ากรณีที่เราว่างงานหรือตกงานจะมีสิทธิได้รับเงินชดเชยว่างงานเป็นจำนวนเท่าไร และสิ่งที่ต้องรู้ในลำดับต่อไปคือการรายงานตัวว่างงานประกันสังคมมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เพื่อที่เราจะได้ไม่เสียสิทธิ์และสามารถรับเงินชดเชยว่างงานเพื่อมาใช้จ่ายในช่วงที่ยังหางานใหม่ไม่ได้ หรืออาจจะนำเงินที่ได้มาประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้ให้กับเราเพื่อเป็นการประครองรายได้ในสภาวะที่ฝืดเคือง

 

ขั้นตอนการรายงานตัวว่างงานประกันสังคม

การลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานประกันสังคมมีขั้นตอนและสิ่งที่ต้องรู้ในเบื้องต้นคือ ผู้ที่สามารถลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานประกันสังคมเพื่อขอรับเงินชดเชยว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมจะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมีการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน เมื่อเช็คคุณสมบัติครบตามนี้แล้ว ลำดับต่อไปคือเราจะต้องไปแจ้งว่างงานประกันสังคมหรือไปลงทะเบียนเพื่อรายงานตัวว่างงานประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคมสาขาหรือจังหวัดที่เราทำงานอยู่ภายใน 30 วันหรือจะรายงานตัวว่างงานก่อน 7 วันก็ได้สำหรับผู้ประกันตนที่ทราบวันที่จะลาออกจากงานหรือหมดสัญญาจ้าง โดยไม่ต้องรอเอกสารหรือหนังสือแจ้งการว่างงานจากบริษัทเดิมที่เราทำงานอยู่ หากเราไปรายงานตัวว่างงานไม่ได้ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด เราจะไม่สามารถรับเงินชดเชยว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมได้ ซึ่งเงินจำนวนนี้จากการชดเชยการว่างงานของสำนักงานประกันสังคมจะสามารถช่วยเราได้ยามไม่มีงานทำหรือตกงาน การรายงานตัวว่างงานประกันสังคมในสถานการณ์ปัจจุบันที่โควิด 19 มีการระบาด เราสามารถลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานผ่านระบบออนไลน์ก็ได้ ซึ่งวิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ตเราสามารถที่จะเข้าไปกรอกแบบฟอร์มการรายงานตัวว่างงานประกันสังคมได้ที่ระบบ E-service ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งผู้ประกันตนที่ว่างงานสามารถเข้าไปลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานที่เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th/auth/index จากนั้นก็ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มตามขั้นตอนต่างๆในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน แล้วค่อยยื่นเอกสารลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานให้กับสำนักงานประกันสังคมในภายหลังเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนตามวิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ตเรียบร้อยแล้ว


ช่องทางการยื่นเอกสารรายงานตัวว่างงานประกันสังคมมีช่องทางใดบ้าง

การรายงานตัวว่างงานประกันสังคมผู้ว่างงานหลังจากที่มีการลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานผ่านทางระบบออนไลน์แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องมีการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นในการรายงานตัวว่างงานประกันสังคมต่อสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่จังหวัดที่เราอยู่ ซึ่งช่องทางรายงานตัวและยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินชดเชยว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมมีช่องทางในการยื่นเอกสารการลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานประกันสังคมตามช่องทางดังต่อไปนี้คือ ไปยื่นเอกสารลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศในกรณีที่เราสะดวกและมีเวลาในการที่จะพูดคุยหรือสอบถามข้อมูลอื่นๆหรือส่งเอกสารลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารทาง FAX ของสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่หรือจะส่งทาง e-mail ของสำนักงานประกันสังคมก็ได้ การส่งเอกสารลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานที่รวดเร็วและครบถ้วนจะทำให้การพิจารณารับเงินชดเชยว่างงานได้รับการอนุมัติที่รวดเร็วเช่นกัน ซึ่งการพิจารณารับเงินชดเชยว่างงานจะมีขั้นตอนในการพิจารณาตามหลักเกณท์ดังนี้คือ ผู้รายงานตัวว่างงานประกันสังคมที่ลาออกจากงานเองหรือสิ้นสุดการจ้างงานกับบริษัทจะได้รับเงินชดเชยว่างงาน 30 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนปัจจุบันและรับเงินชดเชยว่างงานสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินชดเชยว่างงาน 50 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนปัจจุบันและรับเงินชดเชยว่างงานสูงสุดไม่เกิน 180 วัน ซึ่งการรับเงินชดเชยว่างงานของผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนรายงานตัวว่างงานเป็นระเบียบของสำนักงานประกันสังคมและไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นผู้ประกันตนตามมาตร 33 จึงควรรักษาสิทธิ์ในการขอรับเงินชดเชยว่างงานตามสิทธิ์ที่เราได้รับ


เอกสารที่ใช้รายงานตัวว่างงานประกันสังคม

เอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมในกรณีขอรับเงินชดเชยว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม เอกสารอย่างแรกที่จะต้องยื่นคือ แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน โดยแบบฟอร์มคำขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม การรายงานตัวว่างงานประกันสังคมจะต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 รูปซึ่งจะเป็นรูปสีหรือขาวดำก็ได้ ที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและหนังสือรับรองการออกจากงานฉบับจริงหรือสำเนาแจ้งการออกจากงานที่ทางบริษัทออกให้พร้อมกับยื่นสำเนาสมุดหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์เพื่อใช้รับเงินชดเชยว่างงานที่สำนักงานประกันสังคมจะโอนให้ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินชดเชยกรณีว่างงานกับผู้รายงานตัวว่างงานประกันสังคมเป็นระยะเวลา 6 เดือนโดยเฉลี่ยจากจำนวนเงินที่ได้เป็นงวดๆไปจนครบตามจำนวนเงินที่กำหนดและโดยทั่วไปจะมีการโอนทุกต้นเดือน

 

กลับไปด้านบน